Tư vấn thiết kế

  • Các tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống điều hòa

    01/11/2016

    Mỗi một công trình tùy thuộc vào mục đích sử dụng công trình đó, tuy nhiên chúng ta phải có tài liệu làm căn cứ để thiết kế hệ thống điều hòa, trong bài viết này chúng tôi xin đưa ra các căn cứ tiêu chuẩn để thiết kế hệ thống điều hòa nói chung.

    Xem chi tiết
      1